CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA

I.INFORMACIÓN XERAL

A titularidade deste sitio web, www.benboa.com, (en adiante, Sitio Web) a ostenta: RELENTO SL, provista de NIF: B36900710 e inscrita no: Rexistro Mercantil de Pontevedra; e cuxos datos rexistrados son: Tomo 2696 Folio 208 Folla PO-29875, e cuxos datos de contacto son:

Enderezo:
Rúa Torreiro, nº 1 CP 15969 Corrubedo-Ribeira (A Coruña) ESPAÑA
Teléfono de contacto: +34 981 86 51 28
Email de contacto: rgpd@benboa.com

Este documento (así como todo outro documento que aquí se mencione) regula as condicións polas que se rexe o uso deste Sitio Web (www.benboa.com) e a compra ou adquisición de produtos e/ou servizos no mesmo (en adiante, Condicións).

A efectos destas Condicións entendese que a actividade que Benboa desenrola a través do Sitio Web comprende:

Servizos de reservas de mesa, bono-menús para regalo e/ou produtos da nosa carta para consumir no local, recoller ou a domicilio.

Ademais de ler as presentes Condicións, antes de acceder, navegar e/ou usar esta páxina web, o Usuario deberá ler o Aviso Legal e as Condicións Xerais de Uso, incluíndo, a política de cookies, e a política de privacidade e de protección de datos de Benboa. O utilizar este Sitio Web ou solicitar a adquisición dun produto ou servizo a través do mesmo o Usuario consinte quedar vinculado por estas Condicións e por todo o anteriormente mencionado, polo que si no está de acordo con todo isto, no debe usar este Sitio Web.

Así mesmo, informase que estas Condicións poderían ser modificadas. O Usuario é responsable de consultalas cada vez que acceda, navegue e/ou use o Sitio Web e a que serán aplicables aquelas que se atopen vixentes no momento en que se solicite a adquisición de produtos e/ou servizos.

Para tódalas preguntas que o Usuario poida ter en relación coas Condicións pode poñerse en contacto co titular utilizando os datos de contacto facilitados mais enriba ou, no seu caso, utilizando o formulario de contacto.

II. O USUARIO

O acceso, a navegación e uso do Sitio Web, confire a condición do usuario (en adiante referido, indistintamente, individualmente como Usuario ou conxuntamente como Usuarios), polo que se aceptan, dende que se inicia a navegación polo Sitio Web, todas as Condicións aquí establecidas, así como os seus ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso.

O Usuario asume a súa responsabilidade dun uso correcto do Sitio Web. Esta responsabilidade estendérase a:

Facer uso deste Sitio Web únicamente para realizar consultas e compras ou adquisicións legalmente válidas.

Non realizar ningunha compra falsa ou fraudulenta. Si razoablemente se puidera considerar que se fixo unha compra de esta índole, podería ser anulada e informaríase ás autoridades pertinentes.

Facilitar datos de contacto veraces e lícitos, por exemplo, enderezo de correo electrónico, enderezo postal e/u outros datos (ver Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso).

O Usuario declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para celebrar contratos a través deste Sitio Web.

O Sitio Web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. Benboa non asegura que o Sitio Web cumpra con lexislacións de outros países, total ou parcialmente. Benboa declina toda responsabilidade que se poida derivar de dito acceso, así como tampouco asegura envíos ou prestación de servizos fora de España.

O Usuario poderá formalizar, a súa elección, con Benboa o contrato de compravenda dos produtos ou servizos desexados en calquera dos idiomas nos que as presentes Condicións estean dispoñibles neste Sitio Web.

III. PROCESO DE COMPRA OU ADQUISICIÓN

Os Usuarios debidamente rexistrados poden comprar no Sitio Web polos medios e formas establecidos. Deberán seguir o procedemento de compra e/ou adquisición online de www.benboa.com, durante o cal varios produtos e/ou servizos poden ser seleccionados e engadidos o carriño, á cesta ou o espazo final de compra e, finalmente, facer clic en «Mercar».

Así mesmo, o Usuario deberá encher e/ou comprobar a información que en cada paso se lle solicita, aínda durante o proceso de compra, antes de realizar o pagamento, se poden modificar os datos da compra.

Seguidamente, o Usuario recibirá un correo electrónico confirmando que Benboa recibiu o seu pedido ou solicitude de compra e/ou prestación de servizo, é dicir, a confirmación do pedido. E, no seu caso, se lle informará, igualmente, mediante correo electrónico cando a súa compra este sendo enviada. No seu caso, estas informacións tamén poderían poñerse a disposición do Usuario a través do seu espazo persoal de conexión “a miña conta” no Sitio Web.

Unha vez o procedemento de compra concluíu, o Usuario consinte que o Sitio Web xere una factura electrónica que se lle fará chegar ó Usuario a través do correo electrónico, e no seu caso, a través do seu espazo persoal de conexión ó Sitio Web. Así mesmo, o Usuario pode, si así o desexa, obter una copia da súa factura en papel, solicitándoo a Benboa utilizando os espazos de contacto do Sitio Web ou a través dos datos de contacto facilitados máis enriba.

O Usuario recoñece estar ó corrente, no momento da compra, de certas condicións particulares de venda que concirnen ó produto e/ou servizo en cuestión e que se amosan xunto á presentación ou, no seu caso, imaxe desta na sua páxina do Sitio Web, indicando, a modo enunciativo, pero non exhaustivo, e atendendo a cada caso: nome, prezo, compoñentes, peso, cantidade, cor, detalles dos produtos, ou características, modo no que se levarán a cabo e/ou coste das prestacións; e recoñece que a realización do pedido de compra ou adquisición materializa a aceptación plena e completa das condicións particulares de venda aplicables a cada caso.

As comunicacións, ordes de compra e pagamentos que interveñan durante as transaccións efectuadas no Sitio Web poderían ser arquivadas e conservadas nos rexistros informatizados de Benboa co fin de constituír un medio de proba das transaccións, en todo caso, respetando as condicións razoables de seguridade e as leis e normativas vixentes que a este respecto sexan de aplicación, e particularmente atendendo ó Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e a la libre circulación destes datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garante dos dereitos dixitais, e ós dereitos que asisten ós Usuarios conforme á política de privacidade deste Sitio Web.

IV. DISPOÑIBILIDADE

Todos os pedidos de compra recibidos por Benboa a través do Sitio Web están suxeitos á dispoñibilidade dos produtos e/ou a que ningunha circunstancia ou causa de forza maior (cláusula nove destas Condicións) afecte ó subministro dos mesmos e/ou a prestación dos servizos. Si se produxeran dificultades en canto ó subministro de produtos ou non quedaran produtos en stock, Benboa comprometese a contactar ó Usuario e reembolsar calquera cantidade que puidera ser abonada en concepto de importe. Isto será igualmente aplicable nos casos nos que a prestación dun servizo deviñera irrealizable.

V. PREZOS E PAGO

Os prezos exhibidos no Sitio Web son os finais, en Euros (€) e inclúen os impostos, salvo que por exixencia legal, especialmente no relativo ao IVE, sinálese e aplíquese cuestión distinta.

Non obstante, e salvo que se indique, puntualmente, outra cousa os prezos dos artigos ofrecidos exclúen os gastos de envío, nos que se puidera incorrer, que se engadirán ao importe total debido ao momento de xestionar o procedemento de envío por parte do Usuario, e onde este consulte os métodos e costes de envío dispoñibles e escollerá libremente o que máis lle conveña.

En ningún caso o Sitio Web engadirá custes adicionais ó prezo dun produto o dun servizo de forma automática, senón só aqueles que o Usuario haxa seleccionado e elixido voluntaria e libremente.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos ou compras con respecto aos que o Usuario recibirá unha confirmación de pedido.

Os medios de pagamento aceptados serán: Tarxeta de crédito ou débito, Bizum, ou Transferencia bancaria.

Benboa utiliza tódolos medios para garantir a confidencialidade e a seguridade dos datos de pagamento transmitidos polo Usuario durante as transaccións a través do Sitio Web. Como tal, o Sitio Web utiliza un sistema de pago seguro SSL (Secure Socket Laeer).

As tarxetas de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade bancaria emisora das mesmas, si dita entidade non autorizase o pagamento, Benboa non será responsable por ningún retraso ou falta de entrega e non poderá formalizar ningún contrato co Usuario.

Unha vez que Benboa reciba a orde de compra por parte do Usuario a través do Sitio Web, se fará unha pre-autorización na tarxeta que corresponda para asegurar que existen fondos suficientes para completar a transacción. O cargo na tarxeta se fará no momento no que se envíe ó Usuario a confirmación de envío e/ou confirmación do servizo que se presta en forma e, no seu caso, lugar establecidos.

Se o medio de pagamento é Bizum o cargo se fará no momento en que Benboa envíe unha confirmación do pedido de compra ou adquisición de produtos e/ou servizos ó Usuario.

En todo caso, ao facer clic en «Comprar» o Usuario confirma que o método de pagamento utilizado é seguro.

Os pedidos de compra ou adquisición nos que o Usuario seleccione como medio de pagamento a transferencia bancaria serán reservados durante 5 días naturais a partir da confirmación do pedido para poder deixar o tempo suficiente a que a transferencia bancaria sexa tomada en conta polo sistema de pagamento utilizado por Benboa para o Sitio Web. Cando o sistema recibe a transferencia, o pedido será preparado e xestionada para envío.

Mediante este método de pagamento, o Usuario debe asegurarse que introduce correctamente o importe exacto do pedido de compra, así como o número de conta e a referencia da transferencia. En caso de erro, Benboa non poderá validar o pedido, que será anulado.

VI. ENTREGA

Nos casos nos que proceda realizar a entrega física do ben contratado, as entregas efectuaranse no ámbito do seguinte territorio: España (Península)

Exceptuando aqueles casos nos que existan circunstancias imprevistas ou extraordinarias ou, no seu caso, derivadas da persoalización dos produtos, o pedido de compra consistente nos produtos relacionados en cada confirmación de compra será entregado no prazo sinalado no Sitio Web segundo o método de envío seleccionado polo Usuario e, en todo caso, no prazo máximo de 30 días naturais a contar dende a data da confirmación do pedido.

Si por algún motivo, que lle fose imputable, Benboa non puidera cumprir coa data de entrega, contactará ó Usuario para informarlle desta circunstancia e, éste poderá escoller seguir adiante coa compra establecendo unha nova data de entrega ou ben anular o pedido co reembolso total do prezo abonado. En calquera caso, as entregas a domicilio realizaranse en días laborais.

Se resultase imposible efectuar a entrega do pedido por ausencia do Usuario, o pedido podería ser devolto ó almacén. Non obstante, o transportista deixaría un aviso explicando onde se atopa o pedido e como facer para que sexa entregado de novo.

Se o Usuario non vai a estar no lugar de entrega na franxa horaria convida, debe poñerse en contacto con Benboa para convir a entrega outro día.

No caso de que transcorran 30 días dende que seu pedido esté dispoñible para a sua entrega, e non haxa sido entregado por causa non imputable a Benboa, Benboa entenderá que o Usuario desexa desistir do contrato e éste considerarase resolto. Como consecuencia da resolución do contrato, todos os pagos recibidos do Usuario lle serán devoltos, a excepción dos gastos adicionais resultantes da elección propia do Usuario dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrece o Sitio Web, sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, no prazo máximo de 14 días naturais dende a data en que se considera resolto o contrato.

Nembargantes, o Usuario debe ter presente que o transporte derivado da resolución pode ter un custe adicional que lle poderá ser repercutido.

A efectos das presentes Condicións, entenderase que a entrega foi recibida no momento no que o Usuario ou un terceiro indicado polo Usuario, adquira a posesión material dos produtos, ou que se acreditará mediante a firma da recepción do pedido na enderezo de entrega convida.

Os riscos que os produtos se puideran derivar serán a cargo do Usuario a partir do momento da súa entrega. O Usuario adquire a propiedade dos produtos cando Benboa recibe o pagamento completo de todas as cantidades debidas en relación a compra ou adquisición efectuada, incluídos os gastos de envío, ou ben no momento da entrega, si esta ten lugar no momento posterior á recepción completa do importe do obxeto de pago por Benboa.

De conformidade co disposto na Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), os pedidos de compra para súa entrega e/ou prestación entenderanse localizados no territorio de aplicación do IVE español se a enderezo de entrega está en territorio español salvo Canarias, Ceuta e Melilla. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do artigo concreto do que se trate.

Nos pedidos con destino a Canarias, Ceuta e Melilla, as entregas atoparanse exentas de IVE por aplicación do disposto na Lei 37/1992, e a Directiva 2006/112, sen prexuízo da aplicación dos impostos e aranceis correspondentes conforme á normativa vixente en cada un destes territorios. O Usuario debe ter en conta que nestes territorios poderían darse situacións nas que se apliquen e deveñan impostos e dereitos de aduanas en destino, de conformidade coa normativa vixente, e que estes poderían correr da súa parte.

VII. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORREXIR ERROS

Ponse en coñecemento do Usuario que en caso de que detectar que se produza un erro ao introducir datos necesarios para procesar a sua solicitude de compra no Sitio Web, poderá modificar os mesmos poñéndose en contacto con Benboa a través dos espazos de contacto habilitados no Sitio Web, e, no seu caso, a través de aqueles habilitados para contactar co servizo de atención ó cliente, e/ou utilizando os datos de contacto facilitados na cláusula primeira (Información xeral). Así mesmo, estas informacións tamén poderían arranxarse polo Usuario a través do seu espazo persoal (A miña conta) de conexión ó Sitio Web.

En calquera caso, o Usuario, antes de facer clic en «MERCAR», ten acceso ó espazo, carriño ou cesta onde se van anotando as súas solicitudes de compra e pode facer modificacións.

De igual forma, remítese ó Usuario a consultar o Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso e, en concreto, a Política de Privacidade para recadar máis información sobre como exercer o seu dereito de rectificación segundo o establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello , de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

VIII. DEVOLUCIÓNS

Nos casos nos que o Usuario adquira produtos a través do Sitio Web do titular, lle asisten unha serie de dereitos, tal e como se enumeran e describen a continuación:

Dereito de Rexeitamento

O Usuario, en tanto que consumidor e usuario, realiza unha compra no Sitio Web e, por tanto, lle asiste o dereito a desistir de dita compra nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

Este prazo de rexeitamento expirará ós 14 días naturais do día que o Usuario ou un terceiro autorizado por éste, distinto do transportista, adquira a posesión material dos bens adquiridos no Sitio Web de Benboa ou en caso de que os bens que compoñen o seu pedido se entreguen por separado, aos 14 días naturais do día que o Usuario ou un terceiro autorizado por éste, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do último deses bens que compoñían un mesmo pedido de compra, ou no caso de tratarse dun contrato de servizos, aos 14 días naturais dende o día da celebración do contrato.

Para axercer este dereito de rexeitamento, o Usuario deberá notificar a súa decisión a Benboa. Poderá facelo, no seu caso, a través dos espazos de contacto habilitados no Sitio Web ou a través de:

Teléfono: +34 981 86 51 28 (De luns a venres de 9.30 a 15.30h)
e-mail: rgpd@benboa.com

O Usuario, independentemente do medio que escolla para comunicar a súa decisión, debe expresar de forma clara e inequívoca que é a súa intención desistir do contrato de compra. En todo caso, o Usuario poderá usar o modelo de formulario de rexeitamento que Benboa pon a sua disposición como parte anexada a estas Condicións,  nembargantes, o seu uso non é obrigatorio.

www.benboa.com/rexeitamento

Para cumprir o prazo de rexeitamento, basta con que a comunicación que expresa inequivocamente a decisión de desistir sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

No caso de rexeitamento, Benboa reembolsará ao Usuario tódolos pagamentos recibidos, incluídos os gastos de envío (coa excepción dos gastos adicionais escollidos polo Usuario para unha modalidade de envío diferente á modalidade menos custosa ofrecida no Sitio Web) sen ningunha demora indebida e, en todo caso, a mais tardar en 14 días naturais a partir da data na que Benboa é informado da decisión de desistir polo Usuario.

Benboa reembolsará ó Usuario utilizando o mesmo método de pago que empleou para realizar a transacción inicial de compra. Este reembolso non xera ningún custe adicional ao Usuario. Non obstante, Benboa podería reter dito reembolso recibir os produtos ou artigos da compra, ou ata que o Usuario presente unha proba da devolución dos mesmos, segundo que condición se cumpra primeiro.

O Usuario pode devolver ou enviar os produtos a Benboa en:

Benboa C/Torreiro,1 CP15969 Corrubedo-Ribeira (A Coruña) ESPAÑA

E deberá facelo sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, a máis tardar no prazo de 14 días naturais a partir da data en que Benboa foi informado da decisión de rexeitamento.

O Usuario recoñece estar en coñecemento que deberá asumilo custe directo de devolución (transporte, entrega) dos bens, si se incorrerá en algún. Ademais, será responsable da diminución de valor dos produtos resultante dunha manipulación distinta a necesaria para establecer a natureza, das características e o funcionamento dos bens.

O Usuario recoñece saber que existen excepcións ó dereito de rexeitamento, tal e como se recolle no artigo 103 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras Leis complementarias. De forma enunciativa, e non exhaustiva, este sería o caso de: produtos personalizados; produtos que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez; CDs/DVD de música ou video sen o seu envoltorio, tal e como se precinta en fábrica; produtos que, por razóns de hixiene uo da saúde van precintados e foron desprecintados trala entrega.

Neste mesmo sentido se rexe a prestación dun servizo que o Usuario puidera contratar neste Sitio Web, pois esta mesma Lei establece que no asistirá o Dereito de rexeitamento ós Usuarios cando la prestación do servizo fose completamente executada, ou cando haxa comezado, co consentimento expreso do consumidor e usuario e co recoñecemento pola súa parte de que é consciente de que, unha vez que o contrato fose completamente executado por Benboa, perderá o seu dereito de rexeitamento.

En todo caso, non se fará ningún reembolso se o produto fose usado máis alá da mera apertura do mesmo, de produtos alimentarios de vidro ou plástico ou de produtos que non esten nas mesmas condicións nas que se entregaron ou que haxan sufrido algún dano trala entrega.

Así mesmo, debese devolver os produtos usando ou incluíndo tódolos seus envoltorios orixinais, as instrucións e demais documentos que no seu caso os acompañen, ademais dunha copia da factura de compra.

No seguinte enlace pode descargarse o Modelo de formulario de rexeitamento:

www.benboa.com/rexeitamento

Devolución de produtos defectuosos ou erro no envío

Se trata de todos aqueles casos nos que o Usuario considera que, no momento da entrega, o produto no se axusta ao estipulado no contrato ou pedido de compra, e que, por tanto, deberá poñerse en contacto con Benboa inmediatamente e facerlle saber a desconformidade existente (defecto/erro) polos mesmos medios ou utilizando os datos de contacto que se facilitan no apartado anterior (Dereito de Rexeitamento).

O Usuario será entón informado sobre como proceder á devolución dos produtos, e estes, unha vez devoltos, serán examinados e se informará ó Usuario, dentro dun prazo razoable, si procede o reembolso ou, no seu caso, a substitución do mesmo.

O reembolso ou a substitución do produto efectuarase o antes posible e, en calquera caso, dentro dos 14 días seguintes á data na que lle enviemos un correo electrónico confirmando que procede o reembolso ou a substitución do artigo non conforme.

O importe abonado por aqueles produtos que sexan devoltos a causa de algún defecto, cando realmente exista, será reembolsado integramente, incluídos os gastos de entrega e os custes en que houbera podido incorrer o Usuario para realizar a devolución. O reembolso  efectuarase polo mesmo medio de pago que o Usuario utilizou para pagar o pedido.

Garantías

O Usuario, en tanto que consumidor e usuario, goza de garantías sobre os produtos que poida adquirir a través deste Sitio Web, nos termos legalmente establecidos para cada tipo de produto, respondendo Benboa, polo tanto, pola falta de conformidade dos mesmos que se manifeste nun prazo de un mes dende a entrega do produto.

Neste sentido, entendese que os produtos son conformes co contrato sempre que: se axusten á descrición realizada por Benboa e posúan as cualidades presentadas na mesma; sexan aptos para os usos a que ordinariamente se destinan os produtos do mesmo tipo; e presenten a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo e que sexan fundamentalmente esperables do mesmo. Cando isto non sexa así respecto dos produtos entregados ao Usuario, éste deberá proceder tal e como se indica no apartado Devolución de produtos defectuosos ou erro no envío. Non obstante, algúns dos produtos que se comercializan no Sitio Web, poderían presentar características no homoxéneas sempre e cando éstas deriven do tipo de material co que se fabrican, e que por ende formarán parte da aparencia individual del produto, e non serán un defecto.

Por otra banda, podería chegar a darse o caso que o Usuario adquire no Sitio Web un produto dunha marca ou de fabricación por un terceiro. Neste caso, e considerando o Usuario que se trata dun produto defectuoso, éste tamén ten a posibilidade de poñerse en contacto coa marca ou fabricante responsable do produto para averiguar cómo exercer o seu dereito de garantía legal directamente fronte aos mesmos durante os 15 días seguintes á entrega de ditos produtos. Para elo, o Usuario debe conservar toda a información en relación coa garantía dos produtos.

IX. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Salvo disposición legal en sentido contrario, Benboa non aceptará ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, con independencia da súa orixe:

Calquera perda que no fora atribuíble a incumprimento algún pola sua parte;

perdas empresariais (incluíndo lucro cesante, de ingresos, de contratos, de aforros previstos, de datos, perda do fondo de comercio ou gastos innecesarios incorridos); ou de

toda outra perdida indirecta que no fora razoablemente previsible por ambas partes no momento en que se formalizou o contrato de compravenda dos produtos entre ambas partes.

Igualmente, Benboa tamén limita a sua responsabilidade en cuanto os seguintes casos:

Benboa aplica todas as medidas concernentes a proporcionar unha visualización fiel do produto no Sitio Web, sen embargo non se responsabiliza polas mínimas diferencias ou inexactitudes que poidan existir debido a falta de resolución da pantalla, ou problemas do motor de busca que se use ou outros de esta índole.

Benboa actuará coa máxima dilixencia a efectos de poñer a disposición da empresa encargada do transporte do produto- obxecto do pedido de compra. Sen embargo, non se responsabiliza por prexuízos provintes dun mal funcionamento do transporte, especialmente por causas como folgas, retencións en estradas, e en xeral calquera outras propias do sector, que deriven en retrasos, perdas ou roubos do produto.

Fallos técnicos que, por causas fortuítas ou de outra índole, impidan un normal funcionamento do servizo a través de internet. Falta de dispoñibilidade do Sitio Web por razóns de mantemento u outras, que impida dispoñer do servizo. Benboa pon todoslos medios o seu alcance a efectos de levar a cabo o proceso de compra, pago ou envío/entrega dos produtos, non obstante eximese de responsabilidade por causas que no lle sexan imputables, caso fortuíto ou forza maior.

Benboa no se fará responsable do mal uso e/ou do desgaste dos produtos que fosen utilizados polo Usuario. Ao mesmo tempo, Benboa tampouco se fará responsable dunha devolución errónea realizada polo Usuario. É responsabilidade do Usuario devolver o produto correcto.

En xeral, Benboa non se responsabilizará por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento de algunha das obrigacións asumidas, cando o mesmo se deba a acontecementos que están fora do seu control razoable, é dicir, que se deban a causa de forza maior, e ésta poderá incluír, a modo enunciativo pero no exhaustivo:

o   Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas.

o   Conmoción civil, revolta, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.

o   Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.

o   Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor uu outros medios de transporte, públicos ou privados.

o   Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións.

o   Actos, decretos, lexislación, normativa o restricións de calquera goberno o autoridade pública.

De esta forma, as obrigacións quedarán suspendidas durante el período en que la causa de forza maior continúe, e Benboa dispoñerá dunha ampliación no prazo para cumprilas por un período de tempo igual ao que dure a causa de forza maior. Benboa poñerá todos os medios razoables para encontrar unha solución que lle permita cumprir coas suas obrigacións a pesar da causa de forza maior.

X. COMUNICACIÓNS POR ESCRITO E NOTIFICACIÓNS

Mediante o uso deste Sitio Web, o Usuario acepta que a maior parte das comunicacións con Benboa sexan electrónicas (correo electrónico o avisos publicados no Sitio Web).

A efectos contractuais, o Usuario consinte en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demáis comunicacións que Benboa envíe de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito. Esta condición no ós dereitos recoñecidos por Lei ó Usuario.

O Usuario pode enviar notificacións e/ou comunicarse con Benboa a través dos datos de contacto que nestas Condicións se facilitan e, no seu caso, a través dos espazos de contacto do Sitio Web.

Igualmente, salvo que se estipule o contrario, Benboa pode contactar e/ou notificar ó Usuario no seu correo electrónico ou no enderezo postal facilitado.

XI. RENUNCIA

Ningunha renuncia de Benboa a un dereito ou acción legal concreta ou á falta de requirimento por Benboa do cumprimento estrito polo Usuario de algunha das suas obrigacións supoñerá, ni unha renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou das Condicións, ni exonerará ó Usuario do cumprimento das suas obrigacións.

Ningunha renuncia de Benboa a algunha das presentes Condicións ou a os dereitos ou accións derivadas dun contrato curtirá efecto, a no ser que se estableza expresamente que é unha renuncia e se formalice e se lle comunique ao Usuario por escrito.

XII. NULIDADE

Si algunha das presentes Condicións fosen declaradas nulas e sen efecto por resolución firme ditada por autoridade competente, o resto das cláusulas permanecerán en vigor, sen que queden afectadas por dita declaración de nulidade.

XIII. ACORDO COMPLETO

As presentes Condicións e todo documento ó que se faga referencia expresa nestas constitute o acordo íntegro existente entre o Usuario e Benboa en relación co obxeto de compravenda e sustitue en a calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida verbalmente o por escrito polas mesmas partes.

O Usuario e Benboa recoñecen consentir a celebración dun contrato sen confiar  en ningunha declaración ou promesa feita pola outra banda, salvo aquelo que figura expresamente mencionado nas presentes Condicións.

XIV. DISPOÑIBILIDADE

A información ou datos de carácter persoal que o Usuario facilite a Benboa no curso dunha transacción no Sitio Web, serán tratados con arreglo ó establecido na Política de Privacidade ou de protección de datos (contida, no seu caso, no Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso). Ao acceder, navegar e/ou usar o Sitio Web o Usuario consinte o tratamento de dita información e datos e declara que toda a información ou datos que facilitan son veraces.

XV. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

O acceso, navegación e/ou uso deste Sitio Web e os contratos de compra de produtos a través do mesmo se rexen pola lexislación española.

Calquera controversia, problema ou desacordo que surda ou esté relacionado co acceso, navegación e/ou uso do Sitio Web, ou coa interpretación e execución destas Condicións, ou cos contratos de venda entre Benboa e o Usuario, será sometida a la xurisdición non exclusiva dos xuzgados e tribunais españois.

XVI. QUEIXAS E RECLAMACIÓNS

O Usuario pode facer chegar a Benboa as suas queixas, reclamacións ou todo outro comentario que desexe realizar a través dos datos de contacto que se facilitan ól principio destas Condicións (Información Xeral).

Ademais, Benboa dispón de follas oficiais de reclamación a disposición dos consumidores e usuarios, e que estes poden solicitar a Benboa en calquera momento, utilizando los datos de contacto que se facilitan ó principio destas Condicións (Información Xeral).

Así mesmo, se da celebración deste contrato de compra entre Benboa e o Usuario emanara unha controversia, o Usuario como consumidor pode solicitar unha solución extraxudicial de controversias, de acordo co Regulamento (UE) 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de marzo de 2013, sobre resolución de litixios en liña en materia de consumo e polo que se modifica o Regulamento (CE) 2006/2004 e a Directiva 2009/22/CE. Pode acceder a este método a través del seguinte sitio web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Última modificación: 26 de xullo de 2021.