POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITIO WEB

1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Respetando o establecido na lexislación vixente, Benboa (en adiante, tamén Sitio Web) se compromete a adoptar as medidas técnicas e organizativas precisas, según o nivel de seguridade axeitado ó risco dos datos recollidos.

Leis que incorpora esta política de privacidade

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos persoais en internet. En concreto, a mesma respeta as seguintes normas:

 • A Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
 • O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e a a libre circulación de estes datos (RGPD).
 • No Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenrolo da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (RDOPD).
 • A Lei 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais

Os responsables do tratamento de os datos persoais recolleitos en Benboa son:

RELENTO SL con CIF B36900710

Os anteriores (en adiante, tamén Responsable do tratamento) determinan conxuntamente os obxectivos e os medios do tratamento, sendo considerados corresponsables do tratamento. Así, determinan de modo transparente e de mutuo acordo as suas responsabilidades respectivas no cumprimento das obrigacións impostas por el RGPD. Respetando o previsto no artigo 26 do RGPD, os aspectos esenciais de dito acordo estarán a disposición do Usuario na seguinte ligazón: https://benboa.com/privacy-policy/.

Os seus datos de contacto son os seguintes:

Dirección:
Rúa Torreiro, nº 1 15969 Corrubedo (Ribeira) ESPAÑA
Teléfono de contacto: 0034 981 86 51 28
Fax: 0034 981 86 51 28
Email de contacto: rgpd@benboa.com

Rexistro de Datos de Carácter Persoal

Os datos persoais recabados por Benboa, mediante os formularios extendidos nas suas páxinas, serán introducidos nun arquivo automatizado baixo a responsabilidade do Responsable do tratamento, e debidamente declarado e inscrito no Rexistro de Actividades de Tratamento dentro da documentación de Protección de Datos, a disposición de calquera persoa que nolo poida pedir, coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre Benboa e o Usuario o o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este encha, ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo.

Principios aplicables ó tratamento dos datos persoais

O tratamento dos datos persoais do Usuario se someterá ós seguintes principios recolleitos no artigo 5 do RGPD e no artigo 4 e seguintes da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitales:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: requirirase,  en todo momento o consentimento do Usuario previa información completamente transparente dos fins para os cales se recollen os datos persoais.
 • Principio de limitación da finalidade: os datos persoais serán recolleitos con fines determinados, explícitos e lexítimos.
 • Principio de minimización de datos: os datos persoais recolleitos serán únicamente os estrictamente necesarios en relación cos fins para os que son tratados.
 • Principio de exactitude: os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados.
 • Principio de limitación do pazo de conservación: os datos persoais so serán mantidos de forma que se permita a identificación do Usuario durante o tempo preciso para os fins do seu tratamento.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de xeito que se garanta a sua seguridade e confidencialidade.
 • Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será responsable de asegurar que os principios anteriores se cumpran.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos que se tratan en Benboa son únicamente datos identificativos. En ningún caso, se tratan categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD.

Base legal para el tratamento dos datos persoais

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento. Benboa  comprometese a recadar o consentimento expreso e verificable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Será tan fácil retirar o consentimento como dalo. Como regra xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do Sitio Web.

En as ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os sus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do Sitio Web, se lle informará en caso de que a cumprimentación de algún de eles sexa obrigatoria debido a que os mesmos sexan imprescindibles para o correcto desenrolo da operación realizada.

Fins do tratamento a que se destinan os datos persoais

Os datos persoais son recadados e xestionados por Benboa coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio Web e o Usuario e o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este último encha ou para atender unha solicitude ou consulta.

Igualmente, os datos poderán ser utilizados con unha finalidade comercial de persoalización, operativa e estatística, e actividades propias do obxecto social de Benboa, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudios de marketing para adecuar o contido ofertado ó Usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación polo Sitio Web.

No momento no que se obteñan os datos persoais, se informará ó Usuario acerca do fin ou fines específicos do tratamento ao que se destinarán os datos persoais; é dicir, do uso o usos que se dará a información recopiada.

Períodos de retención dos datos persoais

Os datos persoais so serán retidos durante o tempo mínimo necesario para os fins do seu tratamento e, en todo caso, unicamente durante o seguinte prazo: 2 anos, ou ata que o Usuario solicite a súa supresión.

No momento no que se obteñan os datos persoais, se informará ó Usuario acerca do prazo durante o cal se conservarán os datos persoais ou, cando eso no sea posible, os criterios utilizados para determinar este prazo.

Destinatarios dos datos persoais

Os datos persoais do Usuario serán compartidos cos seguintes destinatarios ou categorías de destinatarios:

 1. Google Analytics
 2. Facebook e Instagram

En caso de que o Responsable do tratamento teña a intención de transferir datos persoais a un tercer país u organización internacional, no momento en que se obteñan os datos persoais, se informará ó Usuario acerca do tercer país u organización internacional a cal se ten a intención de transferir os datos, así como da existencia ou ausencia dunha decisión de adecuación da Comisión.

Datos persoais de menores de edad

Respetando o establecido nos artigos 8 do RGPD e 7 de a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitales, so os menores de 14 anos poderán outorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma lícita por Benboa. Si se trata de un menor de 14 anos, será preciso o consentimento dos pais ou tutores para o tratamento, e este so se considerará lícito na medida na que os mesmos o haxan autorizado.

Secreto e seguridade dos datos persoais

Benboa comprometese a adoptar as medidas técnicas e organizativas precisas, según o nivel de seguridade axeitado o risco dos datos recolleitos, de forma que se garanta a seguridade dos datos de carácter persoal e se evite a destrución, perdida ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados de outra xeito, ou á comunicación ou o acceso no autorizados a ditos datos.

O Sitio Web conta con un certificado SSL (Secure Socket Aeer), que asegura que os datos persoais se transmiten de forma segura e confidencial, ó ser a transmisión dos datos entre o servidor e o Usuario, e en retroalimentación, totalmente cifrada o encriptada.

Nembargantes, debido a que Benboa no pode garantir a inexpugnabilidade de internet ni a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento ós datos persoais, o Responsable do tratamento comprometese a comunicar ó Usuario sen dilación indebida cando ocurra unha violación da seguridade dos datos persoais que sea probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, entendese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perdida ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados de outro xeito, ou á comunicación ou ó acceso non autorizado a ditos datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, quen se compromete a informar e a garantir polo medio dunha obrigación legal ou contractual que dita confidencialidade sexa respetada polos seus empregados, asociados, e toda persoa a cal lle faga accesible a información.

Dereitos derivados do tratamento dos datos persoais

O Usuario ten sobre Benboa e poderá, polo tanto, exercer fronte ó Responsable do tratamento os seguintes dereitos recoñecidos no RGPD e en a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario a obter confirmación de si Benboa está tratando o non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que Benboa fixera ou faga, así como, entre outra, da información dispoñible sobre a orixen de ditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en conta os fines do tratamento, incompletos.
 • Dereito de supresión («o dereito ó esquecemento»): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estes xa non sexan necesarios para os fines para os cales foron recolleitos ou tratados; o Usuario retirase o seu consentimento ao tratamento e este non conte con outra base legal; o Usuario se opoña ó tratamento e no exista outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais haxan sido tratados ilícitamentemente; os datos persoais deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal; o os datos persoais haxan sido obtidos produto dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademáis de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnooxía dispoñible e o coste da sua aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar ós responsables que esteen tratando os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera ligazón a eses datos persoais.
 • Dereito a limitación do tratamento: É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a exactitude dos seus datos persoais; el tratamento sexa ilícito; o Responsable do tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o Usuario o necesite para facer reclamacións; e cando o Usuario se opoña ó tratamento.
 • Dereito a potabilidade dos datos: En caso de que o tratamento se efectúe por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitirllos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.
 • Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que no se leve a cabo o tratamento do seus datos de carácter persoal o se cese o tratamento ds mesmos por parte de Benboa.
 • Dereito a non ser  obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfis: É o dereito do Usuario a no ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís, existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario.

Así pois, o Usuario poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida o Responsable do tratamento con a referencia «RGPD-www.benboa.com», especificando:

 • Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos nos que se admita a representación, será tamén precisa a identificación por el mesmo medio da persoa que representa ó Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída, por calquera outro medio válido en dereito que acredite a identidade.
 • Petición cos motivos específicos da solicitude ou información a que se quere acceder.
 • Domicilio a efecto de notificacións.
 • Data e firma do solicitante.
 • Todo documento que acredite a petición que fórmula.

Esta solicitude e todo outro documento adxunto poderá enviarse a seguinte dirección ou correo electrónico:

Dirección postal:
Rúa Torreiro, nº 1 15969 Corrubedo (Ribeira) ESPAÑA
Correo electrónico: rgpd@benboa.com

Ligazóns a sitios web de terceiros

O Sitio Web pode incluir hipervínculos ou ligazóns que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de Benboa, e que polo tanto non son operados por Benboa. Os titulares de ditos sitios web disporán das suas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios arquivos e das suas propias prácticas de privacidade.

Reclamacións ante a autoridade de control

En caso de que o Usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os seus datos persoais, terá dereito a tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a sua residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción.

2. POLÍTICA DE COOKIES

O acceso a este Sitio Web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario —en nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar— para que o servidor recorde certa información que posteriormente e unicamente o servidor que a implantou lerá. As cookies facilitan a navegación, a fan máis amigable, e non danan o dispositivo de navegación.

As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa as preferencias determinadas polo Usuario durante a sua visita ó Sitio Web coa finalidade de recoñecelo como Usuario, e personalizar a sua experiencia e o uso do Sitio Web, e poden tamén, por exemplo, axudar a identificar e resolver erros.

A información recadada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ó Sitio Web, as páxinas visionadas, o tempo que se estivo no Sitio Web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Sen embargo, ningunha cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do Usuario o roubar información persoal. A única forma de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie é que o usuario dé persoalmente esa información ó servidor.

As cookies que permiten identificar a unha persoa consideranse datos persoais. Polo tanto, as mesmas lles será de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. En este sentido, para a utilización das mesmas será necesario o consentimento do Usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes do tratamento inicial, removible e documentado.

Cookies propias

Son aquelas cookies que son enviadas ó ordenador ou o dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por Benboa para o mellor funcionamiento do Sitio Web. A información que se recaba emplegase para mellorar a calidade do Sitio Web e o seu Contenido e sua experiencia como Usuario. Estas cookies permiten recoñecer ao Usuario como visitante recorrente do Sitio Web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axusten as suas preferencias.

Cookies de terceiros

Son cookies utilizadas e xestionadas por entidades externas que proporcionan a Benboa servicios solicitados por este mesmo para mellorar o Sitio Web e a experiencia do usuario ó navegar no Sitio Web. Os principais obxectivos para os que se utilizan cookies de terceiros son a obtención de estatísticas de accesos e analizar a información da navegación, é dicir, como interactúa o Usuario co Sitio Web.

A información que se obtén  refírese, por exempo, ao número de páxinas visitadas, o idioma, o lugar e  a dirección IP dende a que accede o Usuario, o número de Usuarios que acceden, a frecuencia e reincidencia das visitas, o tempo de visita, o navegador que usan, o operador o tipo de dispositivo dende o que se realiza a visita. Esta información usase para mellorar o Sitio Web, e detectar novas necesidades para ofrecer os Usuarios un Contido ou servizo de óptima calidade. En todo caso, a información se recompila de forma anónima e se elaboran informes de tendencias do Sitio Web sen identificar a usuarios individuais.

Pode obteren máis información sobre as cookies, a información sobre a privacidade, ou consultar a descrición do tipo de cookies que se utiliza,as sua principais características, período de expiración, etc. nas seguinte(s) ligazón(s):

Google Analytics
https://deveopers.google.com/analytics

A(s) entidad(es) encargada(s) do suministro de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros, sempre e cando o exixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información para ditas entidades.

Cookies de redes sociais

Benboa incorpora plugins de redes sociais, que permiten acceder as mesmas a partir do Sitio Web. Por esta razón, as cookies de redes sociais poden almacenarse no navegador do Usuario. Os titulares de ditas redes sociais dispoñen das suas propias políticas de protección de datos e de cookies, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios arquivos e de suas propias prácticas de privacidade. O Usuario debe referirse ás mesmas para informarse acerca de ditas cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais. Únicamente a título informativo se indican a continuación os ligazóns nos que se poden consultar ditas políticas de privacidade e/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privace

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privace?hl=es-419&gl=mx

Pinterest: https://police.pinterest.com/es/privace-police

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-police?trk=hp-cookies

Desactivar, rexeitar e eliminar cookies

O Usuario pode desactivar, rexeitar e eliminar as cookies —total ou parcialmente— instaladas no seu dispositivo mediante a configuración de seu navegador (entre os que se atopan, por exempo, Chrome, Firefox, Safari, Exporer). En este sentido, os procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir de un navegador de Internet a outro. En consecuencia, o Usuario debe acudir as instrucións facilitadas polo propio navegador de Internet que esté utilizando. No suposto de que rexeite o uso de cookies —total ou parcialmente— poderá seguir usando o Sitio Web pero poderá ter limitada a utilización de algunhas das prestacións do mesmo.


III.
 ACEPTACIÓN E CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É preciso que o Usuario lea e esté conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade e de Cookies, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo e na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da Política de Privacidade e de Cookies do mesmo.

Benboa reservase o dereito a modificar a sua Política de Privacidade e de Cookies, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións de esta Política de Procacidade e de Cookies non serán notificados de forma explícita ao Usuario. Recomendase ao Usuario consultar esta páxina de forma periódica para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade e de Cookies foi actualizada o día 21 de outubro de 2019 para adaptarse al Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación de estes datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garante dos dereitos dixitais.