AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB

I.INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral de este sitio web:

A titularidade de este sitio web, www.benboa.es, (en adiante, Sitio Web) a ostenta: RELENTO SL, provista de NIF: B36900710 e inscrita no:  Rexistro Mercantil de Pontevedra cos seguintes datos rexistrados: Tomo 2696 Folio 208 Fola PO-29875, cuxo representante é: Carlos Alberto Brión Domínguez, e cuxos datos de contacto son:

Dirección:
Rúa Torreiro, nº 1 CP 15960 Corrubedo, Galicia, España.
Teléfono de contacto: +34 981 86 51 28
E-mail de contacto: rgpd@benboa.com

II.TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O obxecto das condicións: O Sitio Web

O obxecto das presentes Condicións Xerais de Uso (en adiante, Condicións) é regular o acceso ó uso do Sitio Web. Ós efectos das presentes Condicións entenderanse como Sitio Web: a aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir, a árbore de navegación; e tódolos elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en adiante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos Usuarios (en adiante, Servizos).

Benboa reservase a facultade de modificar, en calquera momento, sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que en él puideran estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento Benboa poida interromper, desactivar e/ou cancelar calquera de estes elementos que se integran no Sitio Web o acceso ós mesmos.

O acceso ó Sitio Web polo Usuario ten carácter libre e, por regra xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que proporcionar unha contra-prestación para poder desfrutar de eles, salvo no relativo ó coste de conexión a través da rede de telecomunicacións subministrada polo provedor e acceso que contratase o Usuario.

Do uso dalgún dos Contidos ou Servizos do Sitio Web poderá facerse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.

O Usuario

O acceso, a navegación e uso do Sitio Web, así como polos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario e Benboa, como os comentarios e/os espazos de blogging, confire a condición de Usuario, polo que acepta, dende que se inicia a navegación polo Sitio Web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recomendase é Usuario léeas cada vez que visite o Sitio Web.

O Sitio Web de Benboa proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume sa súa responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

– Un uso da información, Contidos e/os Servizos e datos ofrecidos por Benboa sen que sexa contrario ó disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral e a orde pública, ou que de calquera outro xeito poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do Sitio Web.

– A veracidade e licitude das informacións aportadas polo Usuario nos formularios expendidos por Benboa para ó acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a Benboa acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada en ditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores ou contrasinais, co fin de proceder a súa inmediata cancelación.

Benboa reservase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren a lei, o respeto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde e a seguridade pública ou que, a seu xuízo, no resultaran adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, Benboa non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogging ou de participación que poida haber.

O mero acceso a este Sitio Web non supón entaboar ningún tipo de relación de carácter comercial entre Benboa e o Usuario.

O Usuario declara ser maior de idade e dispoñer da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións. Polo tanto, este Sitio Web de Benboa no se dirixe a menores de idade. Benboa declina calquera responsabilidade polo incumprimento de este requisito.

O Sitio Web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. Benboa non asegura que o Sitio Web cumpra coas lexislacións de outros países, xa sexa total o parcialmente. Si o Usuario reside ou ten o seu domicilio noutro lugar e decide acceder e navegar no Sitio Web o fará baixo a súa propia responsabilidade, deberá asegurarse de que tal acceso e navegación cumpre con a lexislación local que lle é aplicable, non asumindo Benboa responsabilidade algunha que se poida derivar de dito acceso.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Benboa non garantiza a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, nin dos Contidos ou Servizos. Benboa fará todo o posible polo bo funcionamento do Sitio Web, nembargantes, no se responsabiliza nin garante que o acceso a este Sitio Web non vaia a ser ininterrompido ou que esté libre de erros.

Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software o que poida accederse a través de este Sitio Web, este libre de erro ou cause un dano ó sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso Benboa será responsable polas perdas, danos o prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do Sitio Web, incluíndo, pero non limitándose, aos ocasionados ós sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

Benboa tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarlle aos usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, non se fai responsable en modo algún das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puideran ocorrer.

IV.POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Respetando o establecido na lexislación vixente, Benboa comprometese a adoptar as medidas técnicas e organizativas precisas, según o tipo de seguridadade adecuado ó risco dos datos recollidos.

Leis que incorpora esta política de privacidade

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos persoais en internet. En concreto, a mesma respeta as seguintes normas:

– No Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación de estes datos (RGPD).

– A Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

– O Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenrolo da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (RDOPD).

– A Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en Benboa é: RELENTO SL, provista de NIF: B36900710 e inscrita no:  Rexistro Mercantil de Pontevedra cos seguintes datos rexistrados: Tomo 2696 Folio 208 Fola PO-29875, cuxo representante é: Carlos Alberto Brión Domínguez (en adiante, tamén Responsable do tratamento)e cuxos datos de contacto son:

Dirección:

Rúa Torreiro, nº 1 CP 15960 Corrubedo, Galicia, España.
Teléfono de contacto: +34 981 86 51 28
E-mail de contacto: rgpd@benboa.com

Rexistro de Datos de Carácter Persoal

Os datos persoais recadados por Benboa, mediante os formularios expendidos nas súas páxinas, serán introducidos nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade do Responsable do tratamento, e debidamente declarado e inscrito no Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos que se pode consultar no sitio web da Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es), coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir cos compromisos establecidos entre Benboa e o Usuario o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este encha, ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo.

Principios aplicables ó tratamento dos datos persoais

O tratamento dos datos persoais do Usuario se someterá ós seguintes principios recollidos no artigo 5 do RGPD:

– Principio de licitude, lealdade e transparencia: requirirase en todo momento o consentimento do Usuario previa información completamente transparente dos fines para os cales se recollen os datos persoais.

– Principio de limitación da finalidade: os datos persoais serán recollidos con fines determinados, explícitos e lexítimos.

– Principio de minimización de datos: os datos persoais recollidos serán unicamente os estritamente precisos en relación cos fins para os que son tratados.

– Principio de exactitude: os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados.

– Principio de limitación do prazo de conservación: os datos persoais só serán mantidos de forma que se permita a identificación do Usuario durante o tempo preciso para os fins do tratamento.

– Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de maneira que se garanta  a súa seguridade e confidencialidade.

– Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será responsable de asegurar que os principios anteriores se cumpran.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos que se tratan en Benboa son unicamente datos identifícativos. En ningún caso, se tratan categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD.

Base legal para o tratamento dos datos persoais

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento. Benboa comprometese a recadar o consentimento expreso e verificable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Será tan fácil retirar o consentimento como dalo. Como regra xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do Sitio Web.

Nas ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os seus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por mor de contido relacionado co Sitio Web, se lle informará no caso de que cubrir algún de eles sexa obrigatorio debido a que os mesmos sexan imprescindibles para o correcto desenrolo da operación realizada.

Fins do tratamento a que se destinan os datos persoais

Os datos persoais son recadados e xestionados por Benboa coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio Web e o Usuario o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este último encha ou para atender unha solicitude ou consulta.

Igualmente, os datos poderán ser utilizados con unha finalidade comercial de persoalización, operativa e estatística, e actividades propias do obxecto social de Benboa, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de marketing para adecuar o contido ofertado ao Usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación do Sitio Web.

No momento no que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario acerca do fin ou fins específicos do tratamento a que se destinarán os datos persoais; é dicir, do uso ou usos que se dará á información recompilada.

Períodos de retención de os datos persoais

Os datos persoais so serán retidos durante o tempo mínimo preciso para os fins do seu tratamento e, en todo caso, unicamente durante o seguinte prazo: 1 ano, ou ata que o Usuario solicite o seu rexeitamento.

No momento no que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario acerca do prazo durante o cal se conservarán os datos persoais ou, cando iso non sexa posible, os criterios usados para determinar ese prazo.

Destinatarios dos datos persoais

Os datos persoais do Usuario serán compartidos cos seguintes destinatarios ou categorías de destinatarios:

– Google analytics, https://deveopers.google.com/analytics

– Faceboook Bussines e instagram

No caso de que o Responsable do tratamento teña a intención de transferir datos persoais a un tercer país u organización internacional, no momento no que se obteñan os datos persoais, informarase ao Usuario acerca do tercer país u organización internacional a cal se ten a intención de transferir os datos, así como a existencia ou ausencia dunha decisión de adecuación da Comisión.

Datos persoais de menores de idade

Respetando o establecido nos artigos 8 do RGPD e 13 do RDOPD, so os maiores de 14 anos poderán outorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma lícita por Benboa. Si se trata de un menor de 14 anos, será preciso o consentimento dos proxenitores ou titores para o tratamento, e este só se considerará lícito na medida na que os mesmos o autorizasen.

Segredo e seguridade dos datos persoais

Benboa comprometese a adoptar as medidas técnicas e organizativas precisas, según o tipo de seguridade axeitado ó risco dos datos recollidos, de forma que se garante a seguridade dos datos de carácter persoal e se evite a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados de outra forma, ou a comunicación ó acceso non autorizados a ditos datos.

O Sitio Web conta con un certificado SSL (Secure Socket Aeer), que asegura que os datos persoais son tramitados de xeito seguro e confidencial, ao ser a transmisión dos datos entre o servidor e o Usuario, e en retroalimentación, totalmente cifrada ou encriptada.

Nembarganes, debido a que Benboa non pode garantir a inexpugnabilidade de internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento ós datos persoais, o Responsable do tratamento comprometese a comunicar ao Usuario sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, entendese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita dos datos persoais transmitidos, conservados ou tratados de outra forma, ou a comunicación ó acceso no autorizado a ditos datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais poo Responsable do tratamento, quen se compromete a informar e a garantir por medio dunha obrigación legal ou contractual que dita confidencialidade sexa respetada polos seus empregados, asociados, e toda persoa a cal lle faga accesible a información.

Dereitos derivados do tratamento dos datos persoais

O Usuario ten dereitos sobre Benboa e poderá, pola tanto, exercer fronte ao Responsable do tratamento os seguintes dereitos recoñecidos no RGPD:

– Dereito de acceso: É o dereito do Usuario a obter confirmación de si Benboa está tratando ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e de tratamento que Benboa realizou ou realice, así como, entre outros, da información dispoñible sobre a orixe de ditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.

– Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen algúns seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en conta os fins do tratamento, incompletos.

– Dereito de supresión («ou dereito ao esquecemento»): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente estableza ó contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estes xa non sexan precisos para os fins para os cales foron recollidos ou tratados; o Usuario retira o seu consentimento ó tratamento e este non conte con outra base legal; o Usuario pódese opoñer ó tratamento e no exista outro motivo lexitimo para continuar co mesmo; os datos persoais fosen tratados ilicitamentemente; Os datos persoais deban suprimirse en cumprimento de unha obrigación legal; ou os datos persoais fosen obtidos produto dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o coste da súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar ós responsables que estean tratando os datos persoais da solicitude do interesado da supresión de calquera enlace a eses datos persoais.

– Dereito á limitación do tratamento: É o dereito do Usuario a limitar o tratamento do seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento sexa ilícito; o Responsable do tratamento xa non precise os datos persoais, pero o Usuario o precise para facer reclamacións; e cando o Usuario se opoña ó tratamento.

– Dereito a portabilidade dos datos: En caso de que o tratamento se efectúe por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.

– Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que no se leve a cabo o tratamento de seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de Benboa.

– Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a no ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís, existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario.

Así, o Usuario poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ó Responsable do tratamento coa referencia «RGPD-www.benboa.es», especificando:

– Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos no que se admita a representación, será tamén precisa a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ó Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída, por calquera outro medio válido en dereito que acredite a identidade.

Petición cos motivos específicos da solicitude á información a que se quere acceder.

Domicilio a efecto de notificacións.

Data e firma do solicitante.

Todo documento que acredite a petición que formula.

Esta solicitude e todo outro documento adxunto poderá enviarse á seguinte dirección ou correo electrónico:

Dirección postal:
Rúa Torreiro, nº 1 CP 15960 Corrubedo, Galicia, España.
Correo electrónico: rgpd@benboa.com

Enlaces a sitios web de terceiros

O Sitio Web pode incluir hipervínculos ou enlaces que permitan acceder a páxinas web de terceiros distintos de Benboa, e que por tanto no son operados por Benboa. Os titulares de ditos sitios web dispoñerán de seus propias políticas de protección de datos, sendo os mesmos, en cada caso, responsables de seus propios ficheiros e de seus propias prácticas de privacidade.

Reclamacións ante a autoridade de control

No caso de que o Usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os seus datos persoais, terá dereito a tutela xudicial efectiva e a presentar una reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

Aceptación e cambios en esta política de privacidade

É preciso que o Usuario lese e esté conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder al mesmo na forma, durante os pazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.

Benboa se reserva o dereito a modificar su Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, o motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións de esta Política de Privacidade non serán notificados de forma explícita ó Usuario. Recomendase ó Usuario consultar esta páxina de forma periódica para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade foi actualizada o día 21 de outubro 2019 para adaptarse ó Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e a libre circulación de estes datos (RGPD).

V.POLÍTICA DE COOKIES

O acceso a este Sitio Web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario —nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar— para que o servidor recorde certa información que posteriormente e unicamente o servidor que a amplamente leerá. As cookies facilitan a navegación, a fan mais amigable, e non danan o dispositivo de navegación.

As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas polo Usuario durante a súa visita ó Sitio Web con o fin de recoñecer como Usuario, e personalizar a súa experiencia e o uso do Sitio Web, e poden tamén, por exemplo, axudar a identificar e resolver erros.

A información recadada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ó Sitio Web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no Sitio Web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Nembargantes, ningunha cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do Usuario ou roubar información persoal. A única maneira de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie é que o usuario dé persoalmente esa información ao servidor.

As cookies que permiten identificar a unha persoa se consideran datos persoais. Por tanto, as mesmas lles será de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. En este sentido, para a utilización das mesmas será preciso o consentimento do Usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha acción automática, ofrecido mediante una decisión afirmativa e positiva, antes do tratamento inicial, removible e documentado.

Cookies propias

Son aquelas cookies que son enviadas ó ordenador ou ó dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por Benboa para o mellor funcionamento do Sitio Web. A información que se reciba se emprega para mellorar a calidade do Sitio Web e o seu contido e a súa experiencia como Usuario. Estas cookies permiten recoñecer ó Usuario como visitante recorrente do Sitio Web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axustan as súas preferencias.

Cookies de terceiros

Son cookies utilizadas e xestionadas por entidades externas que proporcionan a Benboa servizos solicitados por este mesmo para mellorar o Sitio Web e a experiencia do usuario ó navegar no Sitio Web. Os principais obxectivos para os que se utilizan cookies de terceiros son a obtención de estatísticas de accesos e analizar a información da navegación, é dicir, como interactúa o Usuario co Sitio Web.

A información que se obtén se refire, por exemplo, ó número de páxinas visitadas, o idioma, o lugar e a dirección IP dende a que accede o Usuario, o número de Usuarios que acceden, a frecuencia e reincidencia das visitas, o tempo de visita, o navegador que usan, o operador ou o tipo de dispositivo dende o que se realiza a visita. Esta información se utiliza para mellorar o Sitio Web, e detectar novas necesidades para ofrecer aos Usuarios un Contido e servicio de óptima calidade. En todo caso, a información se recolle de forma anónima e se elaboran informes de tendencias do Sitio Web sen identificar aos usuarios individuais.

Pode obter mais información sobre as cookies, a información sobre a privacidade, ou consultar a descrición do tipo de cookies que se utiliza, seus principais características, período de expiración, etc. no seguinte(s) enlace(s):

Google Analytics: https://deveopers.google.com/analytics

A(s) entidade(s) encargada(s) do subministro de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros, sempre e cando o exixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información para ditas entidades.

Cookies de redes sociais

Benboa incorpora plugins de redes sociais, que permiten acceder ás mesmas a partir do Sitio Web. Por esta razón, as cookies de redes sociais poderán almacenarse no navegador do Usuario. Os titulares de ditas redes sociais dispoñen das súas propias políticas de protección de datos e de cookies, sendo os mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade. O Usuario debe referirse ás mesmas para informarse acerca de ditas cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais. Unicamente a título informativo se indican a continuación os enlaces nos que se poden consultar ditas políticas de privacidade e de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privace

Instagram: https://hop.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privace?hl=es-419&gl=mx

Pinterest: https://police.pinterest.com/es/privace-police

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-police?trk=hp-cookies

Desactivar, rexeitar e eliminar cookies

O Usuario pode desactivar, rexeitar e eliminar as cookies —total ou parcialmente— instaladas en seu dispositivo mediante a configuración do seu navegador (entre os que se atopan, por exemplo, Chrome, Firefox, Safari, Exporer). En este sentido, os procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir de un navegador de Internet a outro. En consecuencia, o Usuario debe acudir ás instrucións facilitadas polo propio navegador de Internet que esté utilizando. No suposto de que rexeite o uso de cookies —total ou parcialmente— poderá seguir usando o Sitio Web, se ben poderá ter limitada a utilización dalgunhas das prestacións do mesmo.

Cambios na Política de Cookies

É posible que a Política de Cookies do Sitio Web cambie ou se actualice, polo que é recomendable que o Usuario revise esta política cada vez que acceda ó Sitio Web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e para que usamos as cookies.

VI.POLÍTICA DE ENLACES

Informase que o Sitio Web de Benboa pon ou pode poñer a disposición de os Usuarios medios de enlace (como, entre outros, links, banners, botóns), directorios e motores de búsqueda que permitan ós Usuarios acceder a sitios web pertencentes e/o xestionados por terceiros.

A instalación de estes enlaces, directorios e motores de busca no Sitio Web ten por obxecto facilitar ós Usuarios a busca e acceso a  información dispoñible en Internet, sen que poida considerarse unha suxerencia, recomendación ou convite para a visita dos mesmos.

Benboa non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros os produtos e os servizos dispoñibles en ditos sitios enlazados.

Así mesmo, tampouco garante a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez o legalidade de sitios alleos a súa propiedade a os que se poida acceder por medio dos enlaces.

Benboa en ningún caso revisará o controlara o contido de outros sitios web, así como tampouco aproba, examina ni fai propios os produtos e servizos, contidos, arquivos e calquera outro material existente nos referidos sitios enlazados.

Benboa non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que puideran producirse polo acceso, uso, calidade ou licitude dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servicios dos sitios web no xestionados por Benboa e que sexan enlazados neste Sitio Web.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo dende unha páxina web de outro sitio web distinto ó Sitio Web de Benboa deberá saber que:

Non se permite a reprodución —total ou parcialmente— de ningún dos Contidos e Servizos do Sitio Web sen autorización expresa de Benboa.

No se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre o Sitio Web de Benboa, ni sobre os Contidos e/o Servicios do mesmo.

A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se estableza dito hiperenlace non conterá ningún elemento, de este Sitio Web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Benboa.

O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre Benboa e o titular do sitio web dende o cal se realice, ni o coñecemento e aceptación de Benboa dos contidos, servizos ou actividades ofrecidos en dito sitio web, e viceversa.

VII. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Benboa por sí o como parte cesionaria, é titular de todolos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos e contidos no mesmo (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas e logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, sección de materiais usados, programas de ordenador precisos para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendo aplicables tanto a normativa española e comunitaria en este campo, como os tratados internacionais relativos á materia e seus escritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Benboa.

O Usuario se compromete a respetar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de Benboa. Poderá visualizar os elementos do Sitio Web ou incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro de seu ordenador o en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, exclusivamente, para o seu uso persoal. O Usuario, nembargantes, no poderá suprimir, alterar, ou manipular calquera dispositivo de protección do sistema de seguridade que estivera instalado no Sitio Web.

En caso de que o Usuario ou terceiro considere que calquera dos Contidos do Sitio Web supoña unha violación dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a Benboa a través dos datos de contacto do apartado de INFORMACIÓN XERAL de este Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

VIII. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

Benboa reservase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere precisas pola utilización indebida do Sitio Web e o seu contido, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e Benboa se rexera pola normativa vixente de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación á interpretación ou á aplicación de estas Condicións as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria someténdose ós xuíces e tribunais que correspondan conforme o dereito.

Última modificación: 26 de xullo 2021